REZERWACJA MIEJSC

600-748-773

shadowtop wirabus busy lublin stalowawola wypozyczalnia busow regularna trasa transport osob

Dzisiaj jest:

REGULAMIN

I. Warunki ogólne
1. Przez zakup biletu pasażer zawiera umowę o przewóz i akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.
2. Przewóz pasażerów odbywa się na podstawie odpowiedniego, ważnego na określony dzień, godzinę i trasę biletu.
3. Firma reprezentowana przez Paweł Wiracki przewozi pasażerów wyłącznie na miejscach siedzących.
4. Każdy pasażer, posiadający ważny bilet może zabrać ze sobą bezpłatnie dziecko do lat 4.
5. Wsiadanie i wysiadanie z autobusu jest dozwolone w miejscach określonych w rozkładzie jazdy.
6. Pasażer posiadający rezerwację obowiązany jest ją wykupić na przystanku, na 10 minut przed planowanym odjazdem autobusu. W przeciwnym razie rezerwacja traci ważność.
7. Kierowca ma prawo do dysponowania miejscami w autobusie. Miejsca w autobusie nie są numerowane.
8. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować: a) listownie na adres: Kraczewice Prywatne 170, 24-320 Poniatowa< b) telefonicznie: 600-748-773
9. Reklamację można składać w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest jej przedmiotem.
10. Bagaż podręczny przewożony w autobusie oraz inne przedmioty pozostawione przez pasażera po zakończeniu podróży nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością firmy Paweł Wiracki Kraczewice Prywatne 170
11. Za nieuzasadnione spowodowanie zatrzymania lub zmiany kierunku przejazdu grozi kara w wysokości 300zł. 


II. Bilety
1. Każdy pasażer ma obowiązek posiadać ważny bilet.
2. Sprzedaż biletów odbywa się u kierowcy autobusu.
3. Bilety ulgowe przysługują uczniom do ukończenia 21 roku życia, studentom do ukończenia 26 roku życia, emerytom i rencistom po 65 roku życia, dzieciom do lat 4, dzieciom od lat 4 do 6 .
4. Bilet ulgowy można zakupić jedynie po okazaniu ważnego dokumentu potwierdzającego prawo do ulgi.
5. Pasażer powinien niezwłocznie sprawdzić prawidłowość wystawionego biletu. Po odejściu od kasy reklamacji nie uwzględnia się.
6. Pasażer może zarezerwować bilet telefonicznie.
7. Po rozpoczęciu podróży przekazywanie biletu innym pasażerom jest zabronione.
8. Bilet skradziony lub zagubiony uważa się za bezpowrotnie stracony. Nie wystawia się ich wtórników.
9. Bilet uszkodzony, zniszczony lub przeprawiany jest nieważny.
10. Pasażer powinien zachować bilet do kontroli.
11. Do kontroli biletu upoważniony jest kierowca oraz inne uprawione osoby.
12. Za przejazd bez ważnego biletu grozi kara w wysokości 200zł. 


III. Zwrot należności za bilety
1. W przypadku odstąpienia przez podróżnego od umowy z powodu awarii autobusu, odwołania przejazdu, braku wolnych miejsc lub znacznego opóźnienia przejazdu zawinionego przez przewoźnika, podróżny może otrzymać pełen zwrot należności za zakupiony bilet.
2. Podstawą do zwrotu należności jest oryginał biletu.
3. Nie uwzględnia się roszczeń o zwrot należności za bilety zwrócone po odjeździe autobusu. 


IV. Bagaż
1. Pasażerowie są odpowiedzialni za umieszczenie swojego bagażu i zajęcie miejsca we właściwym autobusie.
2. Bagaż powinien być zapakowany w taki sposób, aby nie uległ w czasie przewozu uszkodzeniu lub zniszczeniu.
3. Pasażer może bezpłatnie przewieźć bagaż o wadze nie przekraczającej 20 kg oraz nie utrudniający podróży innym pasażerom.
4. Kierowca może odmówić przewozu bagażu o dużych rozmiarach (wózki dziecinne, rowery, narty itp.) jeżeli stwierdzi, że bagaż ten nie zmieści się do bagażnika lub zagraża bezpieczeństwu przewozu pasażerów i ich bagaży.
5. Za bagaż niewymiarowy pobierana jest dodatkowa opłata. Maksymalna wysokość dodatkowej opłaty jest równa cenie normalnego biletu.
6. Pasażer nie może umieszczać bagażu na fotelu.
7. Zabroniony jest przewóz rzeczy niebezpiecznych, mogących wyrządzić szkodę osobom lub mieniu oraz rzeczy, których przewóz jest prawnie zabroniony.
8. Rzeczy szczególnie cenne (gotówka, papiery wartościowe, biżuteria, elektronika), oraz posiadające wartość naukową winny być przewożone wyłącznie jako bagaż podręczny.
9. W przypadku składania reklamacji dotyczącej uszkodzenia bagażu należy przedstawić potwierdzenie kierowcy, sporządzone w momencie zajścia. 


V. Odpowiedzialność z tytułu zaginięcia bagażu
1. Paweł Wiracki- właściciel ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za bagaż powierzony do przewozu.
2. Przewoźnik nie odpowiada za bagaż podręczny.
3. W razie utraty lub uszkodzenia bagażu należy niezwłocznie poinformować osobiście o tym fakcie kierowcę autobusu, a następnie dokonać zgłoszenia pisemnie na adres: Paweł Wiracki Kraczewice Prywatne 170 24-320 Poniatowa
4. W przypadku utraty bagażu z winy przewoźnika wysokość odszkodowania dotycząca bagażu nie może przekroczyć 500 PLN.
5. Bagaż o wartości przekraczającej 500 PLN powinien być przez pasażera ubezpieczony na jego koszt.
6. Z bagażem pozostawionym w autobusie postępuje się stosownie do przepisów dotyczących rzeczy znalezionych.
7. Bagaż pozostawiony w autobusie przewoźnik ma prawo otworzyć w celu zbadania jego zawartości.

 

VI. Obowiązki przewoźnika
1. Paweł Wiracki- właściciel odpowiada za przewóz pasażerów do miejsca określonego przy zakupie biletu.
2. W przypadku powstania sytuacji niezależnej od przewoźnika dołoży on wszelkich starań, aby pasażerowie dotarli do miejsca przeznaczenia.
3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody związane z opóźnieniem autobusów z następujących przyczyn:
a) wypadki lub kolizje powodujące opóźnienia na trasie autobusu,
b) wyjątkowo trudne warunki atmosferyczne,
c) pożar, uszkodzenia miejsc przystankowych,
d) zastosowanie się do żądań policji,
e) śmierć lub wypadek w drodze,
f) akty wandalizmu i terroru, 
g) zamknięcie drogi, objazdy, wyjątkowe natężenie ruchu,
h) awaria pojazdu,
i) inne okoliczności niezależne od przewoźnika.
4. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe, gdy pasażer nie zgłosi się do autobusu, przed jego rozkładowym odjazdem, po postoju na odpoczynek.
5. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do zmiany środka transportu, rozkładu jazdy itp. w sytuacji powstałej z przyczyn od niego niezależnych.

 

VII. Przepisy porządkowe
1. Radia, magnetofony i inne urządzenia grające w tym instrumenty muzyczne nie mogą być używane w trakcie podróży. Pasażerowie mogą słuchać własnych odbiorników pod warunkiem, iż nie są one słyszalne przez innych.
2. Zabronione jest picie alkoholu w autobusach oraz przebywanie w nich osób znajdujących się pod wpływem alkoholu.
3. Zabrania się palenia tytoniu w autobusach.
4. Zabrania się zajmowania miejsc oraz pozostawania na pokładzie autobusów pasażerom będącym pod wpływem narkotyków, lub innych substancji odurzających.
5. Zabrania się wyrzucania z autobusów jakichkolwiek przedmiotów.
6. Zakazane jest zajmowanie miejsc, które w widoczny sposób są już zajęte.
7. Kierowca może odmówić zabrania na pokład autobusu osoby będącej pod wpływem alkoholu lub środków odurzających.
8. Pasażerowie odpowiadają za szkody wyrządzone przewoźnikowi. W przypadku uszkodzenia bądź widocznego zanieczyszczenia autobusu pasażer zobowiązany jest do pokrycia szkody w pełnej wysokości. 

 

VIII. Przewożenie zwierząt
1. W autobusach dopuszcza się przewożenie zwierząt jedynie w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do ich transportu. Wielkość pojemnika musi umożliwiać przewożenie na jednym fotelu.
2. Psy mogą być przewożone tylko i wyłącznie na smyczy i w kagańcu.
3. Opłata za przewóz zwierząt równa jest cenie biletu pełnopłatnego. Wyjątek stanowią psy i przewodnicy towarzyszące osobom niewidomym, które mogą być przewożone na smyczy bez dodatkowych opłat. 4. Osoba, pod której opieką pozostaje przewożone zwierzę odpowiada za wyrządzone przez nie szkody w pełnej wysokości.Powyższy Regulamin jest zgodny z przepisami Prawa Przewozowego.

NASI PARTNERZY

facebook_page_plugin